Vi tar inköp till en ny nivå

Med en kombination av affärsmässighet och analytisk förmåga tar vi inköp till en ny nivå.
Det finns många parametrar vi kan påverka inom inköp och upphandling
som direkt visar positivt resultat i din verksamhet. På sista raden.
Låt oss visa hur!
 

Vårt huvudområde är inköp och upphandlingar

Vi realiserar ditt företags potential för bättre lönsamhet och når en klar förståelse för vilken typ av leverantörer och kategorier ni arbetar med. Det gör vi genom att analysera kostnader och ta fram strategier för att skapa bättre och enklare sätt att arbeta på.

Inköpsprocessen är enkelt förklarat hela den process som sker när någon inom verksamheten behöver resurser och kapacitet från externa leverantörer till det egna företaget som sedan resulterar i en faktura. Inköpsprocessen kan effektiviseras och förbättras för att på så sätt öka företagets lönsamhet.

Vi utgår alltid från företagets övergripande strategier och verksamhetsplaner när vi analyserar inköpsprocessen och tar reda på vilka leverantörer och kategorier verksamheten arbetar med idag. En bra start för detta är att gå igenom alla kostnader och på det sättet få en översikt över vilka leverantörerna är, vad de levererar, till vilket pris och deras övergripande kvalitet. Vi tittar även på risk och hur man kan arbeta bättre med prioriterade områden och leverantörer för att öka ömsesidig nytta och produktivitet.

Exempel på delar som berörs kan vara att ta fram spend- och riskanalyser för att undersöka vilka områden och leverantörer som bör prioriteras eller avvecklas. Andra delar kan vara att optimera och sänka de totala kostnaderna inom utvalda kategorier, driva kategoristyrningsprojekt tillsammans med olika delar inom företaget, inom en eller flera kategorier, och utifrån dessa forma strategiska och taktiska planer. All detta är ett mycket viktigt arbete som i slutändan ger stor positiv inverkan på lönsamhet och kassaflöde.

 

Spendanalys

Analys av kostnader och efterföljande aktiviteter som kan genomföras för att styra verksamheten och förbättra resultatet.

Avtalsuppföljning

Uppföljning och omförhandling av avtal/kontrakt för att sänka kostnader och förbättra kvalitet på leveranser.

Kategoristyrning

Alla områden eller leverantörer bör inte prioriteras likadant. Därför utgår vi från spendanalysen och kategoriserar, givetvis i samverkan med olika delar av er verksamhet.

Verksamhetsutveckling

För att nå resultat krävs att inköp arbetar tätt inpå företagets mål och visioner. På det sättet skapas följsamhet inom hela organisationen.

Interimslösning

När behovet av en extra resurs uppstår – tillfälligt eller för ett projekt – finns vi tillgängliga.


Spendanalys

 • Extrahera och integrera data från ert ERP-system och andra datakällor som ni kan ha (till exempel lokalt baserade system).
 • Rensa och samla ihop de leverantörer som hör ihop, och är inlagda på flera alternativa namn, under ett och samma namn.
 • Kategorisera kostnader för att ge en detaljerad förståelse på fakturarader, inköpsorder och så vidare - beroende på tillgängliga data.
 • Visa samlade data i förhållande till tidsramar som t.ex. månadsvis, kvartalsvis, räkenskapsår och så vidare och möjlighet att jämföra två tidsperioder sida vid sida.
 • Mätetal, nivåer, hierarkier och KPIer som underlättar samarbetet med leverantörer från en starkare kommersiell position.
 • Skapa tydliga och visuella rapporter (t.ex. i Qliksense).
 • Titta på den långa svansen med utgifter, inaktiva leverantörer och fakturor med lågt värde i syfte att identifiera kostnadsbesparingar genom t.ex. nya rutiner vid beställningar och samlingsfakturor.

Avtalsuppföljning

 • Tydliggöra kopplingen mellan avtal och kostnader för att t.ex. se till att rabatter, royalties och avtal utan slutdatum meddelas till inköpare och avtalsägare som då kan vidta nödvändiga åtgärder.
 • Omförhandling av avtal som är på väg att gå ut eller av annan anledning behöver omförhandlas pga ändrade marknadsförhållande etc.
 • Omförhandling av avtal för bättre priser och därmed få ett mycket bättre kassaflöde.

Kategoristyrning

 • Använda olika analysverktyg (t.ex. Kraljics matris) och modeller för fastställande av strategi för olika inköpskategorier eller leverantörer.
 • Utveckla strategier för kategorisering för att presentera de leverantörer som är godkända inom respektive kategori. Kategorisering av olika typer av varor och tjänster.
 • Analysera utifrån en specifik inköpskategori eller leverantör beroende på komplexitet i marknaden.
 • Segmentering inköpskategorier visar vad som köps från gemensamma leverantörsmarknader och ger tillsammans med Spendanalysen komplett inköpsbild.

Verksamhetsutveckling

 • Vision, Affärsidé och Strategi – anger inriktningen för företagets verksamhet som i sin tur ställer krav på Inköp. Inköpsstrategin klargör roll och inriktning för inköpsverksamheten och tar utgångspunkt i företagets vision och övergripande strategier.
 • Inköpsstrategier formulerade specifikt för varje inköpsgrupp. De tre inköpsprocesserna – strategiskt inköp, projektinköp och operativt inköp.
 • Organisation – hur inköpsverksamheten bedrivs. Roller och ansvar.
 • Leverantörsportfölj – hur man väljer, vårdar och utvecklar sina leverantörer för bästa resultat.
 • Stödsystem och verktyg som används inom inköp och verksamheten i kontakten med leverantörer.
 • Mätning och uppföljning – hur verksamheten och inköp utvecklas med dess leverantörsmarknad. Vilka resurser och kompetenser som behövs för inköpsverksamheten.
 • Kommunikation – hur man använder intern och extern kommunikation för att hålla ihop och förbättra prestation och resultat.

  Interimlösning

  • Behöver ni förstärkning i ert team? Interimslösning passar utmärkt vid arbetstoppar, projektuppdrag, föräldraledigheter eller sammanhang där specialistkompetens krävs eller vid längre frånvaro av befintlig personal.
  • När ni kanske inte kan, vill eller får anställa personal själva. Då är det viktigt att snabbt få in en pålitlig, erfaren och prestigelös konsult som kan leverera från dag ett.
  • Interimslösning passar bra när ni under en längre eller kortare tid behöver få in förstärkning inom inköp. Istället för att tillsvidareanställa personal kan detta vara en utmärkt lösning.
  • Archeus har det fulla arbetsgivaransvaret, vilket skapar större flexibilitet som t.ex. att uppdraget kan avslutas när behovet förändras.
  • Vi arbetar t.ex. med interimslösning av:
   • Inköpare (strategisk och operativ)
   • Inköpsspecialist
   • Upphandlare
   • Category Manager
   • Supplier Manager
   • Chefsstöd/verksamhetsutvecklare
   

   

  Om Archeus

  Med en stark önskan att förbättra hela processen inom inköp och upphandling så har mitt arbete inom inköpsområdet alltid utgått från den enorma utvecklingspotential som jag sett på många av de arbetsplatser jag befunnit mig. Det finns mycket att förbättra och arbeta mer fokuserat med genom verksamhetsutveckling. För att det ska fungera på ett tillfredsställande sätt behöver viktiga stakeholders identifieras i verksamheten och medarbetare involveras och utbildas.

  Inköp behöver kommunicera och marknadsföra sig med hur viktigt området är och hur stor påverkan det har på resultatet och sista raden. Även inom offentliga verksamheter där skattepengar ska användas på ett ansvarsfullt sätt, finns det stora förutsättningar till att både få en mer transparent miljö kring vad pengarna spenderas på och ha en adekvat uppföljning på vilka priser som leverantörer fakturerar och överensstämmelse med avtal.

  Med en mycket bred bakgrund från inköp i flera olika roller och i olika branscher har jag skapat mig en mycket god förståelse och kompetens. Jag drivs av att kunna utveckla och förbättra och inköpsområdet är mycket tacksamt att arbeta inom. Har arbetat både inom privata detalj- och dagligvaruhandel, samt på senare tid via eget bolag som interim inköpare och upphandlare.

  I och med den digitala transformationen så finns det nu mycket bra verktyg att använda, men det är långt från implementerat på alla arbetsplatser. Och då det redan finns mycket skrivet kring hur inköp och upphandling borde fungera så kan det tyckas märkligt att det inte jobbas mer efter vad vi redan vet. Det vill jag ändra på. Jag vill arbeta på flera olika nivåer, med både IT- och processförbättringar och företagskulturen.

  Jag känner mig verkligt inspirerad att fortsätta höja nivån inom inköp och upphandling.

   
   

  Välkommen till nästa nivå inom inköp!

  För att vara en ledare inom inköp behöver man både kunna analysera kostnader och leverantörer samt känna till sin marknad. Att göra affärsmässiga beslut är bara hälften av bilden, man måste även kunna skapa bra underlag för beslut. Ett effektiv och modernt inköp är ett inköp som är bra både på analys och affärer. Det är oerhört viktigt att förstå risk, att kunna hantera data och analysera det och ge sina interna och externa intressenter svar baserat på det.
  Kontakt:
  Helena Hafgren

  070 825 97 30
  helena © archeus.se


  Helena Hafgren