Framtidssäkra er lönsamhet

Med en kombination av affärsmässighet och analytisk förmåga tar vi inköp till en ny nivå.
Vi är specialister som kan transformera era affärer.
Låt oss visa hur!

Advisory

För att nå resultat krävs att inköp arbetar tätt inpå företagets mål och visioner. På det sättet skapas följsamhet inom hela organisationen. Vi fungerar som ett stöd i arbetet med att skapa hållbara processer för att framtidssäkra er lönsamhet.

Interim

Interima uppdrag där en resurs snabbt behöver komma på plats samt sammanhang där specialistkompetens krävs.

Avtal

Uppföljning och omförhandling av avtal/kontrakt för att säkerställa rätt villkor.

Spendanalys

Analys av kostnader och efterföljande aktiviteter som kan genomföras för att styra verksamheten och förbättra resultatet.

Kategoristyrning

Alla områden eller leverantörer bör inte prioriteras likadant. Därför utgår vi från spendanalysen och kategoriserar, givetvis i samverkan med olika delar av er verksamhet.

 

Vårt specialområde är inköp

Digitaliseringen möjliggör stora och positiva förändringar inom inköp. Administrativa processer som tidigare krävde många timmars arbete kan nu enkelt digitaliseras. Vi kan stötta er i den digitala transformationen och tillsammans realisera ditt företags potential för både bättre lönsamhet och transparens. Vi hjälper er att nå en klar förståelse för vilken typ av affärer ni gör i ert företag. Vi tar fram strategier för att skapa bättre och enklare sätt att arbeta på.

Inköpsprocessen är enkelt förklarat hela den process som sker när någon inom verksamheten behöver resurser och kapacitet från externa leverantörer till det egna företaget som sedan resulterar i en faktura. När inköpsprocessen digitaliseras, effektiviseras och förbättras så ökar företagets lönsamhet. 

Vi utgår alltid från företagets övergripande strategier och verksamhetsplaner när vi analyserar den befintliga inköpsprocessen och tar reda på hur och med vilka leverantörer och kategorier företaget arbetar med idag. En bra start för detta är att gå igenom alla kostnader och på det sättet få en översikt över vilka leverantörerna är, vad de levererar, till vilket pris och deras övergripande kvalitet. Vi tittar även på risk och hur man kan arbeta bättre med prioriterade områden och leverantörer för att öka ömsesidig nytta och produktivitet.

Exempel på delar som berörs kan vara att ta fram spend- och riskanalyser för att undersöka vilka områden och leverantörer som bör prioriteras eller avvecklas. Andra delar kan vara att optimera och sänka de totala kostnaderna inom utvalda kategorier, driva kategoristyrningsprojekt tillsammans med olika delar inom företaget, inom en eller flera kategorier, och utifrån dessa forma strategiska och taktiska planer. All detta är ett mycket viktigt arbete som i slutändan ger stor positiv inverkan på lönsamhet och kassaflöde.

 

Advisory

 • Vision, Affärsidé och Strategi – anger inriktningen för företagets verksamhet som i sin tur ställer krav på Inköp. Inköpsstrategin klargör roll och inriktning för inköpsverksamheten och tar utgångspunkt i företagets vision och övergripande strategier.
 • Inköpsstrategier formulerade specifikt för varje inköpsgrupp -  kategoristyrt arbete.
 • Organisation – hur inköpsverksamheten bedrivs. Roller och ansvar.
 • Mätning och uppföljning – hur verksamheten och inköp utvecklas med dess leverantörsmarknad. Vilka resurser och kompetenser som behövs för inköpsverksamheten.
 • Leverantörsportfölj – hur man väljer, vårdar och utvecklar sina leverantörer för bästa resultat.
 • Digitalisering - stödsystem och verktyg som används inom inköp för att skapa informerade underlag i arbetet.
 • Kommunikation – hur man använder intern och extern kommunikation för att hålla ihop och förbättra prestation och resultat.

Interim

 • Projektuppdrag eller sammanhang där specialistkompetens krävs.
 • När det är viktigt att snabbt få in en pålitlig, erfaren och prestigelös konsult som kan leverera från dag ett.

Avtal

 • Tydliggöra kopplingen mellan avtal och kostnader för att t.ex. se till att rabatter, royalties och avtal med eller utan slutdatum meddelas till inköpare och avtalsägare som då kan vidta nödvändiga åtgärder.
 • Omförhandling av avtal som är på väg att gå ut eller av annan anledning behöver omförhandlas pga ändrade marknadsförhållande etc.
 • Omförhandling av priser, mota prishöjningar utifrån marknadsläget och därmed få ett mycket bättre kassaflöde.


Spendanalys

 • Extrahera och integrera data från ert ERP-system och andra datakällor som ni kan ha (till exempel lokalt baserade system).
 • Rensa och samla ihop de leverantörer som hör ihop, och är inlagda på flera alternativa namn, under ett och samma namn.
 • Kategorisera kostnader för att ge en detaljerad förståelse på fakturarader, inköpsorder och så vidare - beroende på tillgängliga data.
 • Visa samlade data i förhållande till tidsramar som t.ex. månadsvis, kvartalsvis, räkenskapsår och så vidare och möjlighet att jämföra två tidsperioder sida vid sida.
 • Mätetal, nivåer, hierarkier och KPIer som underlättar samarbetet med leverantörer från en starkare kommersiell position.
 • Följa upp den långa svansen med utgifter, inaktiva leverantörer och fakturor med lågt värde i syfte att identifiera kostnadsbesparingar genom t.ex. nya rutiner vid beställningar och samlingsfakturor.
 • Skapa tydliga och visuella rapporter (t.ex. i PowerBI).

Kategoristyrning

 • Använda olika analysverktyg (t.ex. Kraljics matris) och modeller för fastställande av strategi för olika inköpskategorier eller leverantörer.
 • Utveckla strategier för kategorisering för att presentera de leverantörer som är godkända inom respektive kategori. Kategorisering av olika typer av varor och tjänster.
 • Analysera utifrån en specifik inköpskategori eller leverantör beroende på komplexitet i marknaden.
 • Segmentering av inköpskategorier visar vad som köps från gemensamma leverantörsmarknader och ger tillsammans med Spendanalysen komplett inköpsbild.
 


 

Om Archeus

Med en stark önskan att lyfta och förbättra inköp så har mitt arbete inom inköpsområdet alltid utgått från den enorma utvecklingspotential som jag sett på många av de arbetsplatser jag befunnit mig. Det är viktigt att kunna kommunicera på alla nivåer i ett företag för att få igenom den utveckling som behövs. För att det ska fungera på ett tillfredsställande sätt identifieras stakeholders i verksamheten och medarbetare involveras och utbildas.

Inköp behöver kommunicera och marknadsföra sig internt med vad man åstadkommer och hur stor påverkan det har på resultatet och sista raden. Genom digitaliseringen finns det stora förutsättningar för att både få en mer transparent miljö kring vad företagets pengar spenderas på och en adekvat uppföljning mot avtal.

Med en mycket bred bakgrund från inköp i flera olika roller och i olika branscher har jag skapat mig en mycket god förståelse och kompetens. Jag drivs av att kunna utveckla och förbättra och att göra bra affärer. Har arbetat inom en rad olika branscher och företaget. Sedan 2012 driver jag eget bolag med fokus på inköp.

Digitaliseringen erbjuder nu mycket bra verktyg att använda, och det är möjligt att implementera på alla arbetsplatser. Genom att arbeta på flera olika nivåer, med både IT- och processförbättringar och strategier så kan vi tillsammans uppnå nästa nivå inom inköp.

 

 
 

Välkommen till nästa nivå inom inköp!

En ledare inom inköp behöver både kunna analysera kostnader och leverantörsrisk samt känna till sin marknad. Att göra affärsmässiga beslut är bara hälften av bilden, man måste även kunna skapa bra underlag för beslut. Ett inköp som tar sin självklara plats i företagets ledning är en business partner som rådfrågas när det gäller affärer. Det är oerhört viktigt att förstå helheten, att kunna hantera data och analysera det och ge sina interna och externa stakeholders svar baserat på det.
Kontakt:
Helena Hafgren

070 825 97 30
helena © archeus.se

 

Helena Hafgren